Persoonlijkheidstest

marina-vitale-205339-unsplash

Photo by Marina Vitale on Unsplash

Ik deed net een persoonlijkheidstest en kopieer mijn resultaten hier bij wijze van experiment. Al de recht gedrukte tekst schreef ik dus niet zelf.

Je persoonlijkheid wordt beschreven aan de hand van vijf persoonlijkheidskenmerken; ‘emotioneel onbekommerd’, ‘extravertheid’, ‘gewetensvolheid’, ‘vriendelijkheid’ en ‘openheid’. De kwalificaties zoals laag, ondergemiddeld, gemiddeld of hoog zijn geen uitslagen in de betekenis van goed of slecht. Voor sommige situaties is een bepaald kenmerk namelijk erg gewenst, terwijl het bij een andere situatie juist niet op prijs wordt gesteld. Iemand die doorgaans kalm en beheerst is, zal over het algemeen weinig last van stress hebben. Door anderen kan hij of zij wel als weinig enthousiast of meelevend ervaren worden.

Je scores zijn berekend ten opzichte van de Nederlandse (volwassen) bevolking. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen mensen die deze test hebben gedaan om meer inzicht in zichzelf te krijgen en mensen die deze test voor een assessment of sollicitatie hebben gedaan. Over het algemeen geldt namelijk dat mensen die een test voor zelfinzicht doen kritischer naar zichzelf kijken dan mensen die een test voor een sollicitatie of assessment doen. Het is van belang dat je met de juiste normgroep vergeleken wordt, omdat dat van invloed is op je uitslag. (nvdr: ik heb de test gedaan om mijn zelfinzicht te testen :-))

1 ‘Emotioneel onbekommerd’

Dit persoonlijkheidskenmerk heeft betrekking op de mate waarin men gevoelig is voor prikkels uit de omgeving en behoefte heeft aan het verkrijgen van zekerheid en stabiliteit.

Je positie op deze schaal is net onder gemiddeld. Je reageert doorgaans vrij alert en betrokken. Aan de andere kant word je dan soms ook overmand door negatieve gevoelens zoals angst, schaamte of woede. Het kost je naar verhouding iets meer moeite om over deze gevoelens heen te komen. Je gaat soms te veel van het negatieve uit en maakt je daarbij waarschijnlijk meer zorgen dan eigenlijk nodig is. Hierdoor kan je op anderen als onrustig of gespannen over komen. Dit heeft als voordeel dat ze je niet snel als een koude kikker zullen ervaren. Soms doe je extra je best om alles goed te doen. Daardoor zul je ook gewaardeerd kunnen worden voor je enthousiasme en inlevingsvermogen. Het liefst ga je om met mensen die net als jij over een sensitief vermogen beschikken. Met mensen die weinig enthousiast of gevoelig zijn heb je relatief meer moeite. Overigens is ‘emotionele onbekommerdheid’ bij uitstek de schaal die fluctueert als een functie van je actuele gemoedstoestand. Afhankelijk van je ‘stemming van de dag’ of ‘grote gebeurtenissen in je leven’ is de hierboven gegeven omschrijving in meer of mindere mate op je van toepassing.

2 ‘Extravertheid’

Dit persoonlijkheidskenmerk heeft betrekking op het nodig hebben van sociale prikkels. Het schetst de mate waarin men op zoek is naar actie, de plek waar het gebeurt, of juist het rumoer ontwijkt.

Je positie op deze schaal is gemiddeld. Je houdt zowel van gezelligheid als ook van alleen zijn. Over het algemeen ben je energiek zonder te enthousiast te zijn. Je bent gesteld op je privacy maar je begeeft je ook makkelijk onder groepen. Op feestjes of onder mensen hoef je niet altijd het woord te hebben. Indien je gevraagd wordt of wanneer daar aanleiding toe is geef je je mening. Je hebt niet de behoefte constant bezig te zijn maar je bent ook niet het type om rustig achterover te leunen. Je voelt je thuis bij iemand die, indien de situatie daar naar is, niet bang is om in gezelschap het woord te voeren of om op de voorgrond te treden. Maar ook met de meer introverte of echte aandachttrekkers weet je wel om te gaan. Contacten met anderen zijn voor jou prettig maar niet van wezenlijk belang. Je kan zowel terughoudend als spontaan overkomen. Met een gemiddelde score op deze schaal ben je in principe voor zowel de meer extraverte als gereserveerde persoon een toegankelijk iemand.

3 ‘Gewetensvolheid’

Dit persoonlijkheidskenmerk heeft betrekking op doelgerichtheid. Het weerspiegelt de mate waarin men gefocust of juist flexibel is. Deze schaal wordt ook wel consciëntieusheid of doelgerichtheid genoemd.

Je positie op deze schaal is net boven gemiddeld. Als het kan laat je je leiden door je geweten. Je bent iemand die redelijk doelgericht handelt en zorgvuldig is. Andere typeringen die op jou van toepassing kunnen zijn, zijn stipt en nauwgezet. Een goede voorbereiding is volgens jou vaak het halve werk. Je bent dan ook redelijk goed georganiseerd en hebt je zaakjes meestal netjes op orde. Anderen die veel slordiger zijn zullen je dan pietluttig vinden. Je komt je verantwoordelijkheden over het algemeen na. Vaak verwacht je van anderen dat ze hun afspraken nakomen. Je hebt een redelijk sterke wil om dingen tot een succesvol einde te brengen. Daarbij hanteer je soms eigen, en voor anderen misschien hoge standaarden. In je handelen kun je vrij bedachtzaam zijn en heb je de neiging dingen van te voren te plannen. Hierdoor kan je soms inflexibel overkomen. Realiseer je dat niet iedereen dezelfde drang heeft om zaken correct en goed af te handelen. Je voelt je het beste thuis bij een opgeruimd type. Iemand die methodisch en zorgvuldig te werk kan gaan. Met pure sloddervossen kan je moeite hebben.

4 ‘Vriendelijkheid’

Dit persoonlijkheidskenmerk heeft betrekking op attentheid en mensgerichtheid. Het geeft een indicatie van de mate waarin men geïnteresseerd is in andere mensen en in hoeverre men voorkomend is. Een lager score duidt op een meer zakelijke, functionele benadering.

Je positie op deze schaal is zeer hoog. Dat betekent dat je iemand bent die vooral oog heeft voor de menselijke kant. Je houding is te typeren als mensgericht. Je stelt je mild op en bent over het algemeen begaan met anderen. In je benadering van mensen hou je veelal rekening met de gevoelens van anderen en ben je behulpzaam. Dat uit zich bijvoorbeeld in een grotere mate van attentheid. Een negatieve boodschap zal je dan ook eerder indirect verpakken of niet uiten. In je oordeel over anderen ben je in het algemeen vrij mild. Je staat waarschijnlijk bekend als aardig en sociaal. Je hebt over het algemeen moeite met mensen die zich hard opstellen of ontoegeeflijk zijn. Dit heeft vaak tot gevolg dat je jezelf te kort doet of te veel wegcijfert. Overigens kunnen mensen ook heel attent zijn uit eigen belang of om iets te bereiken. Je voelt je doorgaans meer op je gemak bij mensen die in hun benadering veel rekening houden met hun omgeving. Met competitief ingestelde mensen heb je doorgaans meer moeite.

5 ‘Openheid’

Dit persoonlijkheidskenmerk heeft betrekking op originaliteit en intellectualiteit. Het hangt samen met de mate waarin men op zoek is naar nieuwe inzichten of een meer praktische, routinematige instelling heeft.

Je positie op deze schaal is zeer hoog. Dat betekent dat je waarschijnlijk iemand bent met een groot voorstellingsvermogen. Je bent ook wel te typeren als creatief en reflectief. Je hebt een brede interesse en belangstelling. Je staat open voor nieuwe ervaringen, oplossingen of waarden. Routines en vaste patronen doorbreek je graag. Je bent nieuwsgierig en hebt een brede kijk op zaken. Hierover van gedachten kunnen wisselen of kennis tot je nemen is voor jou belangrijk. Je houdt niet van routines en vaste patronen. In bepaalde opzichten kun je door anderen als curieus, spannend of academisch ervaren worden. Je hebt er moeite mee als mensen dingen niet ter discussie durven te stellen of vasthouden aan het vertrouwde, bekende. Je voelt je meer thuis bij mensen die onafhankelijk in het leven staan of oorspronkelijk zijn

Kerntyperingen

In dit hoofdstuk wordt gekeken of combinaties van persoonlijkheidskenmerken leiden tot een aanvullende kernachtige typering. Je hebt kunnen zien hoe je scoort op elk hoofdkenmerk van de Big Five. Dit werd aangegeven in termen van (zeer) hoog, (net) bovengemiddeld, gemiddeld, (net) ondergemiddeld of (zeer) laag. Wanneer je de niet gemiddelde scores combineert, krijg je kernachtige persoonlijkheidstyperingen die een noemenswaardige aanvulling zijn op je vijf persoonlijkheidskenmerken. Met een persoonlijkheidstypering kan je jezelf, qua persoonlijkheid, samenvatten op basis van de scores op de Big Five. Iemand die bijvoorbeeld zeer hoog scoort op ‘emotioneel onbekommerd’ en zeer hoog op ‘extravertheid’ is kernachtig te typeren als zeer besluitvaardig. Hij of zij heeft naar verhouding weinig last van stress en is aan de andere kant iemand die makkelijk het voortouw neemt. Voor iemand die op deze combinaties van persoonlijkheidskenmerken bijvoorbeeld wel bovengemiddeld scoort, maar niet zeer hoog, geldt de persoonlijkheidstypering in iets mindere mate. De persoonlijkheidstypering is dan duidelijk of situatieafhankelijk van toepassing, in plaats van zeer duidelijk.

Op basis van je profiel is de volgende typering zeer duidelijk op jou van toepassing:

Je score op ‘vriendelijkheid’ en ‘openheid’ kan leiden tot een persoonlijkheid die te typeren is als flexibel en subtiel. Iemand die met gevoel voor zijn of haar omgeving beschouwend en reflectief is. Vaak zal iemand met deze combinatie bekend staan als tolerant, redelijk of ruimdenkend.

 

Tot slot

Van persoonlijkheidskenmerken wordt algemeen verondersteld dat deze stabiel zijn in de loop van de tijd. Het is daarom raadzamer om te kijken naar de eigenschappen die je hebt en te kijken hoe je deze in je eigen voordeel kan gebruiken dan om te proberen een eigenschap te veranderen. Die laatste weg is veel moeilijker, zo niet onmogelijk, en vraagt naar verhouding veel meer energie. Bovendien is een bepaalde eigenschap die in een bepaalde situatie minder gewenst is, in een andere (werk-)situatie juist zeer gewenst. Het is de uitdaging om een hobby, studie, partner, (werk-)omgeving te vinden die het beste aansluit bij je persoonlijkheid. Hoe beter de fit tussen je omgeving en jouw persoonlijkheid hoe beter je op je plek zult zijn en hoe beter je zult voelen. Wat zich bijvoorbeeld vertaalt in geluk, succes of een aangename omgang met anderen.

Ik ben er best tevreden mee. Oef, alweer een zorg minder 🙂